Rekrutacja

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!

Jeśli jesteś:
• Kobietą z niepełnosprawnościami (potwierdzonymi orzeczeniem)
• w wieku 30 lat i więcej
• bezrobotną/bierną zawodowo
• zamieszkującą powiat żagański, nowosolski, wschowski,  krośnieński, międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki i sulęciński w województwie Lubuskim
to projekt „ABC Własnego Biznesu” jest dla Ciebie.

Nie zmarnuj swojej szansy i zarejestruj się już dziś!

Wybór Uczestników projektu odbywać się będzie w oparciu o FORMULARZ REKRUTACYJNY oraz REGULAMIN REKRUTACJI.

Możliwość przyjęcia Uczestniczki projektu będzie weryfikowana w oparciu o status na rynku pracy, posiadanie stopienia niepełnosprawności, a następnie w oparciu o przyjęte kryteria rekrutacji.

ETAPY REKRUTACJI

I ETAP – Formularz rekrutacyjny składany będzie za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczany osobiście do Biura Projektu w godz. 8.00-16.00. Formularz rekrutacyjny składa się  z części formalnej – I, II, IV dotyczącej kryterium przynależności do dedykowanej grupy docelowej projektu oraz części merytorycznej – III dotyczącej opisu planowanej działalności gospodarczej.
Ocena formalna Formularza rekrutacyjnego oraz ocena merytoryczna pod kątem planowanej działalności gospodarczej, prowadzona będzie przez Komisję rekrutacyjną w postaci 2 ekspertów w zakresie przedsiębiorczości, za pomocą Karty oceny formularza rekrutacyjnego.

II ETAP (ocena predyspozycji kandydata) – Konsultacja z doradcą zawodowym – przeprowadzenie analizy predyspozycji Uczestniczki do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Dokumenty rekrutacyjne niekompletne lub zawierające uchybienia formalne podlegają uzupełnieniu.

Kandydatka ma możliwość jednorazowego uzupełnienia złożonego formularza rekrutacyjnego po otrzymaniu takiej informacji od Beneficjenta.

Uzupełnienie możliwe jest jedynie w przypadku wystąpienia następujących braków lub błędów oczywistych:
a) brak podpisu,
b) niewypełnione pola w formularzu,
c) brak co najmniej jednej strony formularza,
d)  brak któregoś z wymaganych załączników,
W przypadku braku prawidłowego uzupełnienia formularza w wyznaczonym terminie wniosek zostaje odrzucony.

Następnie tworzona jest wstępna lista osób zakwalifikowanych do Projektu – znajduje się na niej 26 osób, które otrzymały największą liczbę punktów na I i II etapie rekrutacji oraz lista rezerwowa – 5 miejsc.

Do Projektu zakwalifikowane zostanie 26 kobiet, które uzyskają najwyższą liczbę punktów po obu etapach rekrutacji.

Nabór zgłoszeń trwać będzie do lipca 2017 r.
Liczba miejsc ograniczona!

Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM PROJEKTU.

Dodatkowo podczas rekrutacji Kandydatka na Uczestniczkę Projektu przedkłada:
• oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych;
• kopię orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy);
• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statucie osoby bezrobotnej
• oświadczenie Uczestniczki projektu  o byciu osobą bezrobotną (w przypadku osób niezarejestrowanych)
• oświadczenie Uczestniczki projektu  o byciu osobą bierną zawodowo
• dowód osobisty – do wglądu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego