O projekcie

Projekt „ABC Własnego Biznesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 6. „Regionalny rynek pracy”, Działanie 6.3. „Wsparcie dla samozatrudnienia”, Poddziałanie 6.3.1. „Wsparcie samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy”  Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Projekt „ABC Własnego Biznesu” realizowany jest w okresie od 1 lutego 2017 roku do 31 października 2018 roku.

Jego celem jest objęcie wsparciem 26 bezrobotnych lub biernych zawodowo, niepełnosprawnych kobiet w wieku powyżej 30 roku życia, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i zamieszkują/uczą się na obszarach wiejskich w województwie lubuskim na terenie powiatów: nowosolskiego, żagańskiego i wschowskiego, krośnieńskiego, międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego i sulęcińskiego.

Projekt ma na celu co poprawę sytuacji grupy docelowej na rynku pracy poprzez rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez minimum 12 miesięcy.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie kompleksowy cykl szkoleniowo-doradczy w postaci:

Moduł Szkoleniowy – ABC przedsiębiorczości (48h):
• planowanie działalności gospodarczej, tworzenie biznesplanu (16 h)
• aspekty prawne działalności gospodarczej, formy prowadzenia działalności (8 h)
• aspekty ekonomiczne działalności gospodarczej, podatki (8 h)
• księgowość firmy (16 h)

Szkolenie zakończy się testem końcowym, z którego wymagane jest uzyskanie minimum 70% poprawnych odpowiedzi. Uczestniczki z minimum 85% frekwencją i pozytywnym wynikiem testu otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Dla każdej z uczestniczek zapewnione zostanie wyżywienie (przerwy kawowe, lunch), materiały szkoleniowe oraz z uwagi na miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich –zwrot kosztów dojazdu.

Doradztwo Indywidualne (6h):
• program doradztwa jest zindywidualizowany w oparciu o potrzeby Uczestniczek oraz ocenę doradcy zawodowego. Nacisk położony zostanie na konsultacje na temat profilu planowanej działalności, analizę SWOT planowanej działalności (szanse i zagrożenia) oraz pomoc w przygotowaniu Biznesplanów.

Usługi szkoleniowo-doradcze prowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów i doradców, posiadających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Do kolejnego etapu projektu zakwalifikowanych zostanie 20 kobiet, które uzyskają najwyższą liczbę punktów po etapie szkoleniowo-doradczym, w tym złożony przez nie biznesplan uzyska pozytywną ocenę Komisji Weryfikacyjnej.

20 biznesplanów, które otrzymają najwyższe oceny uzyska jednorazowe dofinansowanie w wysokości maksymalnie do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia (maksymalnie 23 608,80 PLN).

Dodatkowo, dla każdej z uczestniczek przewidziane jest wsparcie pomostowe udzielane po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, wypłacane co miesiąc w okresie 12 miesięcy w wysokości do 1 404,89 PLN. Wsparcie pomoże w pokryciu podstawowych kosztów, obligatoryjnych opłat niezależnie od poziomu przychodów jakie będzie osiągać nowa działalność.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego