ABC Własnego Biznesu

Projekt „ABC Własnego Biznesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 6. „Regionalny rynek pracy”, Działanie 6.3. „Wsparcie dla samozatrudnienia”, Poddziałanie 6.3.1. „Wsparcie samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy”  Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Projekt „ABC Własnego Biznesu” realizowany jest w okresie od 1 lutego 2017 roku do 31 października 2018 roku.

Jego celem jest objęcie wsparciem 26 bezrobotnych lub biernych zawodowo, niepełnosprawnych kobiet w wieku powyżej 30 roku życia, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i zamieszkują/uczą się na obszarach wiejskich w województwie lubuskim na terenie powiatów: nowosolskiego, żagańskiego i wschowskiego, krośnieńskiego, międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego i sulęcińskiego.

Projekt ma na celu co poprawę sytuacji grupy docelowej na rynku pracy poprzez rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez minimum 12 miesięcy.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie kompleksowy cykl szkoleniowo-doradczy w postaci:

Moduł Szkoleniowy – ABC przedsiębiorczości (48h):
• planowanie działalności gospodarczej, tworzenie biznesplanu (16 h)
• aspekty prawne działalności gospodarczej, formy prowadzenia działalności (8 h)
• aspekty ekonomiczne działalności gospodarczej, podatki (8 h)
• księgowość firmy (16 h)

Doradztwo Indywidualne (6h):
• program doradztwa jest zindywidualizowany w oparciu o potrzeby Uczestniczek oraz ocenę doradcy zawodowego. Nacisk położony zostanie na konsultacje na temat profilu planowanej działalności, analizę SWOT planowanej działalności (szanse i zagrożenia) oraz pomoc w przygotowaniu Biznesplanów.

Więcej informacji o PROJEKCIE »

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego